Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi
Šīs interneta lapas ir paredzētas, lai sniegtu vispārīgu informāciju par B.Braun, tās produktiem un pakalpojumiem. Tās nav paredzētas, lai sniegtu speciālistu konsultācijas vai norādījumus par B.Braun pārdotajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Ja Jums ir specializēti jautājumi par mūsu produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar B.Braun.

Šīs interneta lapas satur informāciju par produktiem, kas ir paredzēta plašākai mērķauditorijai un var saturēt informāciju par produktiem vai citu informāciju, kas nav pieejama vai derīga Jūsu valstī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par pieeju šādai informācijai, kas varētu neatbilst Jūsu izcelsmes valsts juridiskajām procedūrām, tiesību aktiem, reģistrācijas vai lietošanas nosacījumiem. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai sniegtu precīzu un aktuālu informāciju. Tomēr B.Braun neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas radies saistībā ar šo informāciju. Šī iemesla dēļ mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus vai garantijas, tiešā vai netiešā veidā, un nesniedzam apliecinājumus par sniegtās vai minētās informācijas precizitāti un pilnīgumu. Mūsu interneta lapu un visu citu (saistīto) lapu, ar kurām tās ir saistītas, izmantošana un saturs ir lietotāja paša atbildība. Nedz B.Braun, nedz citas personas, kuras ir iesaistītas (i)mūsu lapās ietverto prezentāciju internetā vai to daļu, vai (ii) ar mūsu lapām saistītājās citās lapās ietverto prezentāciju internetā vai to daļu radīšanā, nodrošināšanā, izstrādē vai uzturēšanā, neuzņemas atbildību par tiešu vai netiešu kaitējumu vai tīšu vai netīšu kaitējumu, kas varētu rasties piekļūstot, izmantojot, nespējot izmantot B.Braun prezentācijas internetā vai ar sniegto ar prezentācijām saistīto informāciju. Pirms mūsu produktu lietošanas vai piemērošanas, jāizlasa un jāievēro šiem produktiem pievienotā lietotājam paredzētā informācija.

Šīs interneta lapas satur informāciju no trešajām personām un saites uz citām interneta lapām. Kur vien iespējams, tās ir atbilstoši apzīmētas. Mēs nevaram uzņemties atbildību par trešo personu sniegto informāciju.

Visi attēli un informācija, kas ir iekļauta šajās interneta lapās, ciktāl tās ir reproducējamas, ir aizsargāta ar autortiesībām vai citām industriālā īpašuma tiesībām. Visi produktu nosaukumi, kas rakstīti ar lielajiem burtiem vai citādā veidā atzīmēti šajās interneta lapās ir B.Braun koncerna preču zīmes. Šīs informācijas izmantošana un reproducēšana nav atļauta bez iepriekšējas rakstiskas B.Braun atļaujas. Mēs paturam tiesības mainīt šo interneta lapu saturu bez iepriekšēja brīdinājumu pēc saviem ieskatiem. Tas neveido nekādas saistības.

 

Nutzungsbedingungen für My B. Braun (Extranet)

Turpinājumā norādītie lietošanas noteikumi attiecas uz visiem mājaslapas lietotājiem, kuri ir pierakstījušies sistēmā:

Turpinājumā norādītie lietošanas noteikumi attiecas uz “Mans B. Braun” klientu portāla izmantošanu (šeit un turpmāk – “Mans B. Braun”):

Kad apstiprināt lietošanas noteikumus, pirmoreiz pierakstoties “Mans B. Braun”, jūs esat noslēdzis lietošanas līgumu ar B. Braun un apstiprināt turpinājumā izklāstītos “Mans B. Braun” lietošanas noteikumus. Nav attiecināmi nekādi citi lietotāja noteikumi, kas ir pretrunā ar šiem vispārējiem lietošanas noteikumiem.

B. Braun šī brīža pilnvarotie pārstāvji un viņu kontaktadreses pieejamas “Mans B. Braun” datu sadaļā.

B. Braun Group (B. Braun Group iekļauj visus uzņēmumus, kas ir tieši vai netieši savstarpēji saistīti ar vairākumu daļu vai balsstiesību) (turpmāk tekstā – “B. Braun Group”) pakalpojuma veidā sniedz jums kā “Mans B. Braun” lietotājiem informāciju, pieteikumus un dokumentus, kā arī iespēju tieši sazināties ar B. Braun darbiniekiem.

“Mans B. Braun” svarīgākās īpašības:

 1. “Mans B. Braun” sniedz digitālu informāciju par B. Braun Group produktiem, ārstniecības nozarēm un vispārējiem pakalpojumiem.
 2. “Mans B. Braun” ļauj jums tieši sazināties ar B. Braun darbiniekiem.
 3. Netiek piemērota nekāda lietotāja maksa. B. Braun patur tiesības izvietot “Mans B. Braun” sadaļās reklāmas, tostarp banerus.

Piekļuve “Mans B. Braun” sniegta tikai rīcībspējīgām personām, kas vecākas par 18 gadiem. Jūs varat izmantot tiešsaistes pakalpojumus, autentificējoties ar lietotājvārdu un paroli, kuru pats ievadāt reģistrācijas laikā.


3.1. Līguma slēgšana

Līgums par “Mans B. Braun”, tajā piedāvāto pieteikumu un informācijas lietošanu tiek noslēgts brīdī, kad reģistrējaties “Mans B. Braun” sistēmā un apstiprināt lietošanas noteikumus un datu aizsardzības noteikumus.

3.2. Atcelšanas tiesības

Jums ir tiesības atcelt šo līgumu četrpadsmit dienu laikā, nenorādot nekādu iemeslu.
Atcelšanas termiņš ir četrpadsmit dienas, skaitot no dienas, kurā noslēgts līgums.
Lai izmantotu savas atcelšanas tiesības, jums jāinformē mūs (lūdzu, norādiet attiecīgo adresi) skaidra paziņojuma veidā (piem., vēstulē, kas nosūtīta pa pastu, faksu vai e-pastā), norādot, ka vēlaties atcelt savu līgumu. Varat izmantot šeit pieejamo atcelšanas paziņojuma paraugu, taču tā lietošana nav obligāta. 
Lai iekļautos atcelšanas termiņā, jums tikai jānosūta paziņojums par atcelšanas tiesību izmantošanu pirms atcelšanas termiņa beigām.

Atcelšanas sekas

Ja jūs atceļat līgumu, mums jāatmaksā visi maksājumi, kurus esam no jums saņēmuši, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies cita veida piegādi, kas nav cenu ziņā lētākā mūsu standarta piegāde). Mēs veicam atmaksu bez nepamatotas kavēšanās, taču ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā, skaitot no dienas, kad saņēmām jūsu paziņojumu par šī līguma atcelšanu. Naudas atmaksai izmantojam tās pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējā darījuma veikšanai, ja vien neesam ar jums panākuši citu vienošanos; šīs naudas atmaksas rezultātā jums netiks piemēroti nekādi maksājumi.

Atcelšanas veidlapas paraugs:
(Ja vēlaties atcelt līgumu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to mums.)

 • Kam [šeit jānorāda uzņēmuma nosaukums, adrese un, ja attiecināms, faksa numurs un e-pasta adrese]:
 • Es/mēs (*) ar šo atceļu/atceļam noslēgto līgumu (*) par turpinājumā norādīto preču iegādi(*)/turpinājumā norādīto pakalpojumu sniegšanu (*).
 • Pasūtījums veikts (*)/saņemts (*)
 • Klienta/-u vārds
 • Klienta/-u adrese
 • Klienta/-u paraksts/-i (tikai tad, ja paziņojums iesniegts drukātā veidā)
 • Datums

(*) Lūdzu, izdzēsiet nevajadzīgo.

3.3. Identifikācija, reģistrācija un piekļuve “Mans B. Braun”

Lai saņemtu pakalpojumu piedāvājumu, jums iepriekš jāreģistrējas “Mans B. Braun” un jāapstiprina lietošanas noteikumi, kā arī jāizveido sava parole.

Lietotājs vēl apstiprina, ka profilā sniegtā informācija, it īpaši vārds un uzvārds, adrese, uzņēmums un e-pasta adrese, ir patiesa un pareiza. Lietotājam nekavējoties jāinformē par jebkādām izmaiņām šajos datos.

Tiesības lietot “Mans B. Braun” tiek automātiski pārtrauktas, ja noticis lietošanas noteikumu pārkāpums vai B. Braun pārtrauc lietošanas tiesības pēc saviem ieskatiem. Lietošanas tiesības atļauts pārtraukt, nenorādot iemeslu.

3.4. Piekļuves datu izmantošana, piekļuve “Mans B. Braun”

Piekļuves dati tiek īpaši piešķirti tikai attiecīgā lietotāja vajadzībām. Lietotājs nedrīkst nodot savus datus, it īpaši paroli, trešajām pusēm, tostarp ģimenes locekļiem un kolēģiem. Lietotāja pienākums ir glabāt piekļuves datus, it īpaši paroli, slepenībā, lai nepieļautu, ka “Mans B. Braun” neatļauti izmanto trešās puses. Ja lietotājs uzzinājis par piekļuves datu neatļautu izmantošanu vai viņam par to tikai radušās aizdomas, viņam par to nekavējoties jāinformē B. Braun. Ja dati izmantoti neatļautā veidā vai par to radušās aizdomas, B. Braun ir tiesības nekavējoties bloķēt piekļuvi “Mans B. Braun”. Lietotājs uzņemas atbildību par visām sekām, kas izriet no tā, ka piekļuve bijusi trešajām pusēm, ciktāl pats lietotājs ir atbildīgs par piekļuves datu neatļautu izmantošanu. Lietotājs ir īpaši atbildīgs par neatļautu lietošanu, ja viņš veicinājis piekļuves datu neatļautu izmantojumu nolaidības rezultātā. Atbildība tiek pārtraukta tikai brīdī, kad lietotājs rakstiski informējis B. Braun (skatīt kontaktu sadaļu) par neatļautu izmantojumu un nepieciešamības gadījumā nomainījis savu paroli.

  3.5. Piekļuves autentifikācijas pārtraukšana un atsaukums

B. Braun patur tiesības īslaicīgi vai pastāvīgi bloķēt lietotāja piekļuves datus, ja pārkāpti lietošanas noteikumi, it īpaši gadījumos, kad sniegta nepareiza informācija lietotāja profilā, pārsūtīti piekļuves dati, it īpaši parole, un/vai “Mans B. Braun” izmantots neatļautā veidā, nenorādot bloķēšanas iemeslus. Tāpat B. Braun ir tiesības atsaukt lietotāja piekļuvi sistēmai ar tūlītēju iedarbību vai pēc piemērota brīdinājuma perioda, kā arī pārtraukt līgumattiecības ārkārtas gadījumā un bez brīdinājuma.

3.6. Pakalpojumi, e-pasta pakalpojumi

3.6.1. Piekļuve informācijai
Pēc veiksmīgas identificēšanās un reģistrēšanās lietotājs saņems pieeju “Mans B. Braun”, lai izmantotu dažāda veida informāciju, dokumentus un pieteikumus.

3.6.2. E-pasta vēstules
“Mans B. Braun” sistēmā lietotājam tiks piedāvātas bezmaksas e-pasta vēstules. Lietotājam jānorāda personīgas izmantošanas e-pasta adrese vai cita e-pasta adrese, kura tiks izmantota tikai šo e-pasta vēstuļu saņemšanai. Aizliegts norādīt citu e-pasta adresi, it īpašu trešo personu e-pasta adreses.

Lietotājiem pieejama īpaša deaktivizācija, lai pārtrauktu e-pasta pakalpojumus. Tehniska rakstura vai citu problēmu gadījumā lietotājiem pieejams tehniskais deaktivizācijas atbalsts, rakstot uz e-pasta adresi mybbraun@bbraun.com.

4.1. Piekļuves datu konfidencialitāte

Jūsu piekļuves dati paredzēti tikai personīgai lietošanai, un jums jāuztur to konfidencialitāte.

4.2. Lietošanas mērķis

Lietotājs izmanto pakalpojumus, piedalās sagatavošanas forumos un saņem citus pakalpojumus ar mērķi apmainīties ar pieredzi un viedokļiem ar B. Braun darbiniekiem un individuālu lietotāju grupu ietvaros ar citiem reģistrētiem lietotājiem.

4.3. Lietotāja materiālu izvietošana tiešsaistē

Piedaloties forumos vai kopīgās projektu sadaļās, klientiem ir iespēja augšupielādēt “Mans B. Braun” savus materiālus (piemēram, fotogrāfijas, tekstus utt.). Par šo materiālu saturu atbildību uzņemas tikai klienti. Klienti ar šo garantē, ka B. Braun un uzņēmuma darbinieki tiek aizsargāti pret jebkādām trešo pušu prasībām, it īpaši saistībā ar autortiesību pārkāpumiem, kā arī reģistrētu dizaina tiesību, preču zīmju tiesību un/vai personīgu tiesību pārkāpumiem saistībā ar šo pušu materiāliem. Klienti vēl apliecina, ka šo materiālu saturs nav prettiesisks un it īpaši nepārkāpj krimināllikuma normas. B. Braun patur tiesības pārtraukt jūsu materiālu izvietošanu tiešsaistē vai izņemt no tiešsaistes tur izvietotus materiālus, ja radušās aizdomas par trešo pušu tiesību pārkāpumu vai pārkāptas tiesību normas, ir īpaši krimināllikuma. Tāpat B. Braun nav pienākuma pret klientiem jebkādā veidā pārbaudīt viņu materiālus saistībā ar jebkuriem šādiem pārkāpumiem. 

Neatkarīgi no iepriekšminētā B. Braun patur tiesības dzēst jūsu materiālus pēc pamatota termiņa beigām atbilstoši B. Braun ieskatiem.

Šeit izmatotos “Mans B. Braun” dizainus, tekstus, attēlus, grafiskos noformējumus, izkārtojumu, skaņas, animācijas, video un datubāzes aizsargā autortiesības atbilstoši citiem tiesību aktiem, kas aizsargā intelektuālo īpašumu. Ja nav citādi norādīts, B. Braun ir iepriekšminētās tiesības. 

“Mans B. Braun” piedāvājums nekādā veidā nav uzskatāms par tiešu vai netiešu licences tiesību piešķīrumu, tostarp, bet ne tikai par B. Braun vai trešās puses autortiesību, patenta, preču zīmes vai citu īpašuma tiesību nodošanu.

Lietotājs pats ir atbildīgs par regulāru attiecināmo datu un informācijas nodrošināšanu pret zaudējumiem, bojājumiem un izmaiņām, izmantojot tehniskus līdzekļus, kas atbilstoši datu svarīguma pakāpei.

Jebkāda informācija, kas sniegta “Mans B. Braun” ietvaros vai saistībā ar “Mans B. Braun”, uzskatāma par B. Braun īpašumu. Lietotājs neizpauž šo informāciju trešajām pusēm bez iepriekšējas rakstiskas B. Braun piekrišanas.

Lietotājs uztur visu informāciju, kas saņemta no otras puses atbilstoši šim līgumam vai saistībā ar to, stingri konfidenciālu. Tas neattiecas uz informāciju, kas kļuvusi zināma citā veidā vai kuru noteiktā mērā atļauts rakstiski izpaust otrai pusei. Jebkurā gadījumā šī konfidencialitātes prasība paliek spēkā arī pēc šī līguma izbeigšanas.

B. Braun saglabā šos lietošanas noteikumus un lietotāja profilā ietvertos personas datus, lai tehniski noteiktu jūsu saziņas partnerus B. Braun Group un sniegtu mērķgrupai paredzētu informāciju. Sīkāka informācija par klienta datu izmantošanu pieejama privātuma politikā.

B. Braun dara visu iespējamo, lai “Mans B. Braun” sistēma būtu pieejama bez pārtraukumiem un datu pārraide notiktu bez kļūdām. Taču cita starpā to nevar garantēt iespējamu interneta savienojuma traucējumu dēļ. Klientu piekļuvi var dažkārt pārtraukt vai ierobežot, lai veiktu labošanas vai uzturēšanas darbus vai ieviestu jaunas iespējas vai pakalpojumus. B. Braun vienmēr dara visu iespējamo, lai ierobežotu to, cik bieži un ilgi tiek pieredzēti šādi īslaicīgie darbības pārtraukumi un ierobežojumi.

B. Braun neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts saistībā ar “Mans B. Braun” izmantošanu saskaņā ar šo līgumu, ne arī par cita juridiska pamatojuma kaitējumu, it īpaši, bet ne tikai saistībā ar:

 • mājaslapu vai “Mans B. Braun” publicēto dokumentu satura precizitāti, pareizību, pilnību un aktualitāti;
 • “Mans B. Braun” pieejamo datu un dokumentu izmantojumu;
 • to, ka “Mans B. Braun” nav skāruši vīrusi.

Šie atbildības ierobežojumi īpaši (bet ne tikai) attiecas uz tiešu, netiešu, nejaušu, īpašu vai izrietošu kaitējumu, it īpaši zaudētu peļņu vai priekšrocībām, tostarp datu zuduma vai pakalpojumu pārtraukuma ietekmē, izmantojot “Mans B. Braun” pakalpojumus, saistībā ar īslaicīgiem piekļuves ierobežojumiem vai pārtraukumiem “Mans B. Braun” sistēmā.

Iepriekšminētie atbildības ierobežojumi nav attiecināmi apzinātas rīcības vai rupjas neuzmanības gadījumā, tostarp B. Braun pārstāvju vai aģentu apzinātas rīcības rezultātā vai būtisku līguma noteikumu pārkāpuma gadījumā. Ja B. Braun tiek apsūdzēts par būtisku līguma noteikumu pārkāpumu, atbildība par kaitējumu ir ierobežota līdz paredzamajiem tipiskajiem zaudējumiem. Atbildība par sodāmu dzīvības apdraudējumu, miesas bojājumiem vai ar veselību saistītu kaitējumu, kā arī likumā noteiktā atbildība saskaņā ar Vācijas Produktu atbildības likumu paliek nemainīga.

B. Braun patur tiesības laiku pa laikam izdarīt lietošanas noteikumos grozījumus, nenorādot iemeslu. “Mans B. Braun” lietotāji tiks informēti par grozījumiem ar “Mans B. Braun” starpniecību. Lietotājam jāapstiprina lietošanas noteikumu grozījumi. Ja lietotājs iebilst pret grozījumiem, abām pusēm ir tiesības pārtraukt attiecīgā līguma darbību, izbeidzot to ar tūlītēju iedarbību. Šajos nolūkos lietotājam jānosūta paziņojums uz B. Braun Group (mybbraun@bbraun.com). Ja lietotājs 4 nedēļu laikā pēc attiecīgas informācijas nodošanas nav ne iebildis pret lietošanas noteikumiem, ne apstiprinājis tos, B. Braun ir tiesības bloķēt piekļuvi “Mans B. Braun”.

B. Braun nav tiesību veikt lietošanas noteikumos tādus grozījumus, kas ierobežo B. Braun satura un brīvprātīgi sniegto pakalpojumu tvērumu, novedot lietotāju nelabvēlīgākā situācijā, ne citus grozījumus, kas nosaka lietotājam jaunus pienākumus, kas nav noteikti esošajos lietošanas noteikumos.

Izdevējs

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungene
Pasta adrese
34209 Melsungene
Tālrunis  +49-(0) 56 61-71-0
Fakss  +49-(0) 56 61-71-45 67
E-pasts  info@bbraun.com, press@bbraun.com

Valde

Prof. Dr. Heinz-Walter Große (priekšsēdētājs)
Dr. Annette Beller
Anna-Maria Braun, LL.M. 
Dr. Meinrad Lugan
Caroll H. Neubauer, LL.M.
Dr. Joachim Schulz
Markus Strotmann
Padomes priekšsēdētājs: Prof. Dr. Ludwig Georg Braun
Uzņēmuma juridiskā adrese: Melsungene
Reģistrācijas tiesa: Friclāras apgabala tiesa HRB 11 000
Uzņēmuma juridiskā adrese: Melsungene
Reģistrācijas tiesa: Friclāras apgabala tiesa
HRB 11000
Pievienotās vērtības nodokļa identifikācijas numurs
DE 113055856

Redakcija

B. Braun Melsungen AG
Personāla nodaļa
Korporatīvās komunikācijas departaments
Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungene
Tālrunis  +49 (0) 56 61 71-0
Fakss  +49 (0) 56 61 71-35 69
E-pasts info@bbraun.com, press@bbraun.com

Visu strīdu izskatīšana saistībā ar “Mans B. Braun” ir ekskluzīvā Melsungenes, kur atrodas B. Braun Group galvenais birojs, jurisdikcijā (tiesu piekritībā). Piemērojami tikai Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti.

Jebkura šī līguma norma, punkts vai noteikums, kas jebkāda iemesla dēļ kopumā vai kādā daļā atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, uzskatāms par aizstātu ar citu spēkā esošu un izpildāmu normu, punktu vai noteikumu, kura saturs ir pēc iespējas līdzīgāks spēkā neesošajai vai neizpildāmajai normai, punktam vai noteikumam; tas nekādā veidā neietekmē šī līguma spēkā esamību.

Jūs varat izdrukāt šo dokumentu, izmantojot jūsu interneta pakalpojumu programmas funkcijas (= meklētājs: apmeklējot sadaļu “Fails” > “Drukāt”).