Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi
Šīs interneta lapas ir paredzētas, lai sniegtu vispārīgu informāciju par B.Braun, tās produktiem un pakalpojumiem. Tās nav paredzētas, lai sniegtu speciālistu konsultācijas vai norādījumus par B.Braun pārdotajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Ja Jums ir specializēti jautājumi par mūsu produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar B.Braun.

Šīs interneta lapas satur informāciju par produktiem, kas ir paredzēta plašākai mērķauditorijai un var saturēt informāciju par produktiem vai citu informāciju, kas nav pieejama vai derīga Jūsu valstī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par pieeju šādai informācijai, kas varētu neatbilst Jūsu izcelsmes valsts juridiskajām procedūrām, tiesību aktiem, reģistrācijas vai lietošanas nosacījumiem. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai sniegtu precīzu un aktuālu informāciju. Tomēr B.Braun neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas radies saistībā ar šo informāciju. Šī iemesla dēļ mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus vai garantijas, tiešā vai netiešā veidā, un nesniedzam apliecinājumus par sniegtās vai minētās informācijas precizitāti un pilnīgumu. Mūsu interneta lapu un visu citu (saistīto) lapu, ar kurām tās ir saistītas, izmantošana un saturs ir lietotāja paša atbildība. Nedz B.Braun, nedz citas personas, kuras ir iesaistītas (i)mūsu lapās ietverto prezentāciju internetā vai to daļu, vai (ii) ar mūsu lapām saistītājās citās lapās ietverto prezentāciju internetā vai to daļu radīšanā, nodrošināšanā, izstrādē vai uzturēšanā, neuzņemas atbildību par tiešu vai netiešu kaitējumu vai tīšu vai netīšu kaitējumu, kas varētu rasties piekļūstot, izmantojot, nespējot izmantot B.Braun prezentācijas internetā vai ar sniegto ar prezentācijām saistīto informāciju. Pirms mūsu produktu lietošanas vai piemērošanas, jāizlasa un jāievēro šiem produktiem pievienotā lietotājam paredzētā informācija.

Šīs interneta lapas satur informāciju no trešajām personām un saites uz citām interneta lapām. Kur vien iespējams, tās ir atbilstoši apzīmētas. Mēs nevaram uzņemties atbildību par trešo personu sniegto informāciju.

Visi attēli un informācija, kas ir iekļauta šajās interneta lapās, ciktāl tās ir reproducējamas, ir aizsargāta ar autortiesībām vai citām industriālā īpašuma tiesībām. Visi produktu nosaukumi, kas rakstīti ar lielajiem burtiem vai citādā veidā atzīmēti šajās interneta lapās ir B.Braun koncerna preču zīmes. Šīs informācijas izmantošana un reproducēšana nav atļauta bez iepriekšējas rakstiskas B.Braun atļaujas. Mēs paturam tiesības mainīt šo interneta lapu saturu bez iepriekšēja brīdinājumu pēc saviem ieskatiem. Tas neveido nekādas saistības.